Vedtægter


  
§ 1
Navn og hjemsted.

Selskabet, der er stiftet den 5. oktober 1904, er et interessentskab, hvis navn er:
Sonnerup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune.

§ 2
Formål.

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde, med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger på anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3
Medlemmer.

Enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme der er delt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.
 
§ 4
Medlemmernes rettigheder.

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår der er gældende i det af Lejre Kommune fastsatte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
 
§ 5
Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt.

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt direkte og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold der svarer til medlemmets hovedanlægsbidrag. Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau der er gældende på det tidspunkt et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets vedtægter og takstblad, - herunder betaling af anlægsbidrag samt det til enhver tid gældende regulativ.
Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser, overfor selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser først, når samtlige skyldige ydelser er betalt til selskabet. Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende på ejendommen, til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.
 
§ 6
Udtræden af selskabet.

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og eventuelle omkostninger i forbindelse hermed afholdes af medlemmet, hvorefter medlemmet kan udtræde af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue.
  
§ 7
Levering til ikke medlemmer.

Institutioner, der som følge af deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder, ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter samt gældende regulativ, bortset fra be-stemmelserne om andelsret og hæftelse.
 
§ 8
Afgifter

Afgifter til vandværket fastsættes på den årlige generalforsamling under hensyntagen til et af bestyrelsen, udarbejdet budget for det kommende regnskabsår. Afgifter skal fremgå af takstblad der ligeledes fastsættes hvert år ved den årlige generelforsamling, og skal indeholde tilslutningsbidrag, afgifter, pris pr. m3 vand, miljøafgifter, samt øvrige afgifter og gebyrer i henhold til gældende regulativ.
Ejer af en ejendom tilsluttet vandværket hæfter for betaling af afgifter.
 
§ 9
Misligholdelse

Vandværkets bestyrelse har ret til at lukke for vandtilførslen til et medlem, såfremt dette misligholder sine forpligtelser, herunder ikke holder sine installationer i orden, ikke betaler sine afgifter senest 8 dage efter påkrav eller gør sig skyldig i misbrug af vand. Genåbning kan først finde sted når medlemmet eller forbrugeren har betalt sin afgift, inkl. gebyr og omkostninger, jf. gældende takstblad.
 
 
§ 10
Anlæg

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg, pumper samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes vandværket, etableres stikledning, og om nødvendigt, forsyningsledning, dog jf. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget, inkl. stikledninger til højst 1 mtr. ind fra skel, og også til de dele af ledningsnettet som, helt eller delvis måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet. 

Alle udgifter til reparation og vedligeholdelse af stikledning, stophane og de på den enkelte matrikel værende installationer, er vandværket uvedkommende. Stophaner med spindel må ikke tildækkes, men skal til enhver tid være frit tilgængeligt, hvilket påhviler medlemmet.

Alt vandspild efter skel, er til enhver tid for medlemmets regning. Selskabet afholder alle udgifter til vedligeholdelse og evt. fornyelse af vandmålere. Flytning af vandmålere, må kun finde sted efter forudgående meddelelse til og godkendelse af vandværket.
 
§ 11
Ledninger over privat grund

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, når det skønnes nødvendigt. Evt. anlægsarbejder vil blive forsøgt udført med mindst mulig gene, for medlemmet. Reparationer skal kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selska-
bet en, efter bestyrelsens skøn, rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte al-
mindelig gældende regler, for beregning af denne erstatning. Medlemmer er dog
berettiget til at forlange erstatning, fastsat ved voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration, dersom bestyrelsen finder det nødvendigt. Selskabet afholder de dermed, forbundne udgifter. Skulle det undtagelsesvis vise sig for-målstjenligt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for medlemmets regning. Deklaration skal godkendes af bestyrelsen.
 
§ 12
Indskrænkninger i vandleverancen.

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding og lign. forhøjet vandforbrug må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet. Hverken medlemmer eller købere der aftager vand, jf. § 7, må forsyne andre end
eventuelle lejere, med vand. Jf. i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning til lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
 
§ 13
Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.

Forslag, som ikke er anført i dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling, skal gives skriftligt til bestyrelsen, senest 1 måned efter regnskabsårets udløb, og skal udsendes med indkaldelsen.
Dagsordens punkter på den ordinære generalforsamling vil være:

 1.     Valg af dirigent.
 2.     Valg af stemmetællere.
 3.     Bestyrelsens beretning.
 4.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 5.     Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
 6.     Takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse.
 7.     Behandling af indkomne forslag.
 8.     Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 9.     Valg af revisor og suppleant.
10.    Eventuelt.

Revisor og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun en kritisk revisor.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20 % af medlemmerne  fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, ledsaget af en dagsorden. I sidst nævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden  2 måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsorden skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
 

§ 14
Stemmeret og afstemninger.

Hvert medlem har en stemme, pr. matrikel og pr. betalt bidrag.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udoveregen stemme kun afgive yderligere en stemme, ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen, har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, for sager der ikke vedrører vedtægterne.
Forslag til vedtægterne kan kun vedtages, når mindst 2/3 del af de stemmeberettigede er til stede, og mindst 2/3 del af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
Medlemmer med restance eller som i øvrigt ikke opfylder sine forpligtelser over for vandværket, har ikke stemmeret.
 
§ 15
Bestyrelsen.

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer.
Herudover vælges hvert år 2 suppleanter der, ved afgang fra bestyrelsen, tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode. Genvalg af bestyrelsen og suppleanter kan finde sted.
Intet medlem kan nægte at modtage valg til bestyrelsen eller som revisor, men kan fritages for valg i lige så lang tid, som medlemmet tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor. Generalforsamlingen har mulighed for, ved lodtrækning blandt alle medlemmer, at udpege mulige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen tilstræber inden generalforsamlingen, at finde emner til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig når mindst 3 af medlemmerne, er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift, ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn, nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
 
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives, af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
Alle fremtidige påbud og aftaler med offentlige myndigheder, vil træde i kraft gældende fra den enkelte aftales indgåelse henholdsvis ophævelse, og vil blive ændret, administrativt.
 
§ 16
Tegningsret.

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser, kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.
 
§ 17
Regnskab.

Selskabets regnskabsår løber fra 1 januar til 31. december.
Det årlige overskud der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne udføres af de generalforsamlings valgte revisorer, samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorer og bestyrelse.
 
§ 18
Opløsning.

Opløsning kan kun besluttes såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer for.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, for
eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 14 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.
 
§ 19
Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den
5. oktober 1904. Vedtægterne er ændret på generalforsamling den 24.01 1979, på
ekstraordinær generalforsamling den 18.03.2003., og på en ekstraordinær generalforsamling den 15. april 2008.
 
Vedtægterne træder i kraft den 15. april 2008.
 
Formand
Peer Sielsted
 
 
 
 
Information til medlemmerne
Af spare og ressource hensyn, har bestyrelsen i april 2008 besluttet, at relevante
informationer offentliggøres på vandværkets hjemmeside.
www.sonnerupvandvaerk.dk
For medlemmer der ikke har internetadgang, kan evt. forespørgsler rettes til et
medlem af bestyrelsen.
Jf. vejledning fra Miljøministeriet, skal alle forbrugere min. 1 gang om året have oplysning om vandværkets drikkevandskvalitet. Seneste måling offentliggøres på vandværkets hjemmeside. For øvrige kan kopi fås ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Du accepterer det ved at klikke videre på siden. Læs mere om vores brug af cookies, herunder samt hvordan du fravælger brug af cookies.

 Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies